top of page
logo_jgia_red.png
Meeting

OVER ONS

Jong Gent in Actie vzw is een jeugdwelzijnsorganisatie en armoedevereniging in Gent gericht op jongeren.  Volgens de waarden en normen van het jeugdwelzijnswerk en de zes criteria van een armoedevereniging gaat JGiA aan de slag met jongeren om structurele uitsluitingsmechanismen aan te kaarten. Jongeren in armoede nemen op alle niveaus het woord met als doel armoede uit te bannen. De ervaringen van jongeren in armoede zijn de basis om naar de overheid, diensten, het middenveld en het bedrijfsleven te stappen. 

 

​| MISSIE EN VISIE

We werken aan de toekomst van morgen door de unieke brul van jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties met impact te laten weerklinken in de samenleving. 

Jong Gent in Actie biedt als jeugdwelzijnswerkorganisatie een meerwaarde aan jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties. Door in te zetten op vrije tijd en welzijn, gaan we aan de slag met thema’s die spelen in de leefwereld van de jongeren. Samen met de jongeren zoeken we in deze thema’s signalen waarmee we beleidsgericht veranderingen teweegbrengen. Dit traject is een participatief proces. 

​| VRIJETIJDSWERKING

We bieden jongeren tussen 14 en 26 jaar een groepsgericht vrijetijdsaanbod aan met als doel de participatiekansen van jongeren in de maatschappij te versterken. Dit doen we door aan de slag te gaan met groepscohesie, de leefwereld van de jongeren te verbreden, sociale vaardigheden te ontwikkelen en uitdagingen aan te bieden waardoor jongeren in groep leren participeren. 

​| TRAJECTBEGELEIDING

De groepswerkers vangen tijdens de vrijetijdswerking hulpvragen op van jongeren. Hiermee gaan ze samen met de jongere en trajectbegeleidster aan de slag. Intensieve trajecten worden opgenomen door de trajectbegeleidster die jongeren doorheen hun traject bij elke stap ondersteunt en warm doorverwijst. Dit kadert in het bouwen van bruggen tussen de jongeren en de maatschappij.

| POLITISERENDE WERKING

Politiserend werken is onze corebusiness. Door op een politiserende manier aan de slag te gaan, trachten we maatschappelijke verandering teweeg te brengen door het beleid in beweging te brengen. Samen met de jongeren streven de jeugdwelzijnswerkers naar een meer sociale rechtvaardige samenleving. Dit wordt op verschillende manieren uitgevoerd, zo loopt er steeds een inhoudelijk traject waarbij de jongeren regelmatig samenkomen rond een door hen bepaald thema. Hiernaast nemen jongeren eveneens deel aan panelgesprekken, studiedagen en nog zoveel meer. Dit doen ze met het oog de stem van andere jongeren in maatschappelijke kwetsbare situatie te vertolken.

 

| OUTREACHENDE WERKING

De stap naar een organisatie is voor heel wat jongeren een hoge drempel. Naast de vaste werking in ons gebouw gaan de jeugdwelzijnswerkers om die reden de straat op. Afhankelijk van de noden van de jongeren in deze wijken bouwen de jeugdwelzijnswerkers een vrijetijdswerking, een politiserende werking en trajectbegeleiding op. Dit deden ze al in de wijken Nieuw Gent, Dampoort, Sint-Amandsberg, Binnenstad en het Gent-Sint Pietersstation.

​| ONSTAAN

In 2013 begon Jong Gent in Actie als een project van de Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen. De jongeren gaven aan nood te hebben aan een  eigen werking, dit was het startschot van JGiA. Sinds 2023 is JGiA een eigen vzw.

Meeting

| TEAM

| TEAM

maury.jpg

Amaury Guellec

Outreacher

amaury@jgia.be

+32 486 07 37 94

dre.jpg

Andreas Accoe

Groepswerker

andreas@jgia.be
+32 487 22 79 30

Profiel Isabelle.jpg

Isabelle Miango

Trajectbegeleider, meiejseswerker

isabelle@jgia.be

+32 488 160 417

Anker // Team
bottom of page